Hiç karıncanın yangına su taşıdığı hikâyeyi duydunuz mu? Koca bir yangını tek başına durduramayacağı gibi aşikâr bir gerçeği kabul etmek yerine, elinden gelen çabayı gösterdiğini ve bunu neden yaptığı sorulunca, “Olsun ben tarafımı belli ediyorum.” dediğini? Bu hikâye birçok kültürde, farklı karakterle aynı fikir etrafına inşa edilerek anlatıldığına göre, muhakkak almışsınızdır kıssadan hissenizi.

Peki, bu hikâyenin daha farklı, hatta bir güncel versiyonunun olduğunu biliyor musunuz? Geride bırakmakta olduğumuz yeni yılın ilk ayının başlarında belki milyonlarca kişi bu hikayenin bir parçası haline geldi. Hatta dünyanın her yerinde, her saniye farklı biçimlerle ortaya çıkan hikâyenin değişmeyen tek ortak kahramanı da sizlersiniz. Biz…

Dahataze

Geleceği Düşünen Yemek Uygulaması 🌿

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store